AMOZESHI
 نمونه سوالات نيمسال اول آمادگي دفاعي مخصوص دختران سال سوم راهنمايي-سال تحصيلي 90-89

گروه آموزشی حرفه وفن و آمادگي دفاعي استان كردستان

( نمونه سوال اول)

الف)صحيح يا غلط بودن جملات زير را معلوم كنيد.(5/1 نمره )        صحيح            غلط

1- تمام موجودات زنده از دفاع غريزي كه خداوند در وجودآنها قرارداده است بهره مندند.                               

2- اختفا به معناي همرنگ وهم شكل كردن تاسيسات وتجهيزات و نيروهاي انساني با محيط اطراف است. 

3- قدرت نظامي به تنهايي و براي هميشه قادر  به حفظ پيروزي به دست آمده نيست.         

      ب) به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ صحیح دهید.( ۵/۱ نمره)                                           

4- ارتش دشمن بعثي در چه تاريخي به ايران حمله نمود؟

الف)31شهريور1359                       ب)31مرداد1359                   ج)31شهريور1358                    د)31مرداد1358

5-  چه كسي نقش اساسي در رشد خانواده و تربيت فرزندان را برعهده دارد؟

الف)پدر                                         ب)معلم                                ج)مادر                                      د)هرسه مورد

6- مهم ترين روش جنگ رواني كدام است؟

الف)تبليغات                                  ب)شايعه                              ج)تفرقه افكني                            د)تهديد

ج)جاي خالي راباكلمه مناسب پركنيد.1 نمره

7-   بعد از.........................  سال دفاع مقدس جنگ ايران و رژيم بعثي پايان گرفت.

8-  بسيج زمينه ساز مشاركت مردم درامور .........................  جامعه است.

د)هريك ازفعاليت هاي زير مربوط به كدام يك ازميدان هاي فعاليت بسيج مي باشد؟5/1 نمره

  (امدادرساني-فرهنگي-علمي )

9- احياي فرضيه امربه معروف ونهي ازمنكر (..............................)                                                         

10- تربيت نيروي انساني متعهد ومتخصص(..............................) 

11- تأمين امنيت وانتظامات(..............................) 

12- صدام هنگام حمله به ايران چه هدف هايي را در سر مي پروراند؟1نمره

 

13 – در جنگ تحميلي عراق عليه ايران جنگ رواني با چه روش هایی انجام می گرفت؟1نمره

 

14- اهداف دفاع (پدافند)غيرعامل كدامند؟(سه مورد )5/1 نمره

 

15- چرا موقعيت جغرافياي سياسي كشور ما ايران، همواره يكي از عوامل تهديد توسط دشمنان مي باشد؟5/1 نمره

 

16- نقش اساسي زنان در صدر اسلام به  هنگام  جنگ چگونه بوده است؟5/1 نمره

 

                 ( نمونه سوال دوم)                                                        

 

الف)صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد.5/1

1- مجموعه نو پاي بسيج بعد از بيست ماه وارد جنگ ايران با رژيم بعثي شد.

2- دفاع عامل به عنوان يكي از موثرترين روش هاي دفاعي در مقابل تهديدها مي باشد.

3- قدرت نظامي به تنهايي و براي هميشه قادر به حفظ پيروزي بدست آمده نيست.

ب)گزينه صحيح را با علامت × مشخص كنيد.5/1

4-شعارنه شرقي نه غربي ملت ايران حامل چه پيامي براي ملت هاي تحت ستم بود.

الف)تلاش و استقامت               ب)متكي بودن به قدرت الهي               ج)نداشتن حمايت قدرت هاي بيگانه          د)هرسه مورد

5-ازهدف هاي زير كداميك به اهداف دفاع غيرعامل بستگي ندارد؟

الف)حفظ جان انسان ها   ب)حفظ تماميت ارضي   ج)استفاده ازسلاح وتجهيزات جنگي   د)تامين نيازهاي حياتي جامعه درزمان بحران

6-اهداف جنگ رواني رامي توان دركدام گزينه بدست آورد؟

الف)از بين بردن روحيه اميدواري مردم                                      ب)ايجادبي اعتمادي مردم نسبت به رهبران خود

ج)ايجادشكاف وچند دستگي دربين مردم                                      د)همه موارد

ج)درجاي خالي ازكلمه مناسب استفاده كنيد.5/1

7-يكي ازعوامل شكست درمقابل تهاجم دشمنان غافلگير شدن وآماده نبودن براي--------است.

8-بسيج نيروي فعال درتمام ميدان هاي مورد نياز-------است.

9-ميدان اثر گذاري افكاروانديشه هاي انسان هابايكديگردردنياي امروز--------گفته مي شود.

10-ربط دهيد؟                                      (فریب- اختفا- استتار )

الف)هم رنگ وهم شكل شدن (...............)                                                                      

ب)مخفي شدن فردوپنهان كردن تجهيزات وتاسيسات  (................)                             

                                                                                                                                                    

11-مينا به مريم گفت:ميداني دفاع انسان محدود به حفظ جان و مال مي باشد.وديگر هيچ.مريم جواب دادالبته كه نه بلكه مي تواند؛

دخترگلم شمامينا را راهنمايي كنيد.1

 

12-پدرام نمي داند چرا كشور ما هميشه مورد تهاجم دشمنان قرار مي گيردو درمعرض تهديد كشورهاي سلطه گرمي باشد .دوست خوبم آيا مي تواني اورا راهنمايي كنيد.1

 

13-آيا مي تواني بيان كني صد ام بعد ازتصرف شهر خرمشهر چه ادعاي بيهوده اي داشت؟1

 

14-ميدان هاي فعاليت بسيج رامشخص كنيد؟سه مورد5/1

 

15-دوست خوبم مي تواني مرا راهنمايي كني كه درآيات قرآني ازكدام زنان تاثيرگذ ار درتاريخ زندگي انسان ها نام برده شده است؟

سه مورد5/1

 

16-انواع روش هاي جنگ رواني را مشخص كنيد؟1

|+| نوشته شده توسط GROH AMOZESHI OSTAN KURDESTAN در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹  |
 
 
بالا